North by Northwest, Notorious, Vertigo, Rebecca, Psycho